Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Servirex computers.
Door ondertekening van een overeenkomst met Servirex computers verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2008.

 1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Servirex computers.
Website op Maat: website met een nieuw, door Servirex computers te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Servirex computers.
Servicecontract: Het onderhouden en aanpassen van websites ten behoeve van de stabiliteit en veiligheid volgens een vastgelegde service level agreement (SLA).
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Servirex computers een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 1. Toepasselijkheid

Door ondertekening en retourzending van een offerte van Servirex computers verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Servirex computers en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Servirex computers opgenomen wordt.

 1. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door Servirex computers zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door Servirex computers blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Servirex computers. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Servirex computers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Servirex computers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Servirex computers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Servirex computers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Servirex computers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Servirex computers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Servirex computers zijn verstrekt, heeft Servirex computers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat Servirex computers uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Servirex computers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Servirex computers of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Servirex computers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Servirex computers voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daardoor geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
Een hosting en servicecontract overeenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Servirex computers en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Servirex computers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Servirex computers gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.
Servirex computers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.
Servirex computers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
Servirex computers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten welke in conflict is met art. 10.1 van deze voorwaarden.

 1. Levering en levertijd

Servirex computers gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Servirex computers eerst een demonstratie ontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Servirex computers. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Servirex computers over tot uitbrengen van een offerte.
Mocht Servirex computers onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Servirex computers alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Servirex computers een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Wanneer de klant een overeenkomst niet nakomt die is aangegaan voor het aanleveren van benodigde zaken zoals teksten, foto’s, apparatuur, ed. die noodzakelijk zijn voor een het afleveren van het eindproduct. Dan houdt Servirex computers het recht om de tot dan toe geleverde werkzaamheden in rekening te brengen en de overeenkomst eenzijdig te verbreken.
Op websites ontwikkeld door, en gehost bij Servirex computers, wordt altijd een servicecontract afgesloten voor eenzelfde periode als de hosting van deze website. Een service contract is gekoppeld aan een SLA (service level agreement) waarin diverse garanties omschreven zijn. De inhoud van de SLA is beschikbaar op de website van Servirex computers www.servirex.nl

 1. Overmacht

Servirex computers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Servirex computers als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Servirex computers alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Servirex computers geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Servirex computers tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 1. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door Servirex computers minimaal 14 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 1. Betaling

Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen en beheren van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Servirex computers en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 21 dagen na ondertekening, op bankrekening 3044.65.682 t.n.v. Servirex computers, te Leiden. Servirex computers houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Servirex computers stuurt hiertoe een factuur welke binnen 21 dagen dient te worden voldaan.
Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tegelijk met het resterende bedrag worden gefactureerd.
Bij een servicecontract voor een website wordt door Servirex computers aan de opdrachtgever jaarlijks een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 21 dagen na het verzenden van de factuur door Servirex computers het verschuldigde bedrag te voldoen.
In genoemde gevallen behoudt Servirex computers zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (21 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Servirex computers een herinnering tot betaling verstuurd.
Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, wordt door Servirex computers een tweede herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 12.50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Servirex computers hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 21 dagen na verzending voldaan moet worden.
Indien Servirex computers abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Servirex computers het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Servirex computers heeft voldaan.

 1. Copyright

Al het door Servirex computers vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Servirex computers niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan degene die actief zijn onder de geregistreerde domeinnaam zoals vastgelegd in de offerte. Onderhoud door derden van door Servirex computers gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Servirex computers vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Servirex computers een contract is aangegaan en actief is onder de domeinnaam zoals vermeld in de offerte.
Het eigendom van door Servirex computers verstrekte ideeën, concepten, HTML broncode, grafische onderdelen of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Servirex computers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Servirex computers hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Servirex computers gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Indien in de offerte geen uitdrukkelijke toestemming is verleend om wijzigingen in de opgeleverde website uit te voeren, zal een opgeleverde website voorzien worden van een gecodeerde beveiliging die het praktisch onmogelijk maakt om wijzigingen in de broncode uit te voeren.
Servirex computers behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Servirex computers te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 195,00

 1. Aansprakelijkheid

Voor zover Servirex computers bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Servirex computers weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Servirex computers op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Servirex computers of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Servirex computers.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Servirex computers slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Servirex computers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Servirex computers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
Servirex computers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
De opdrachtgever dient Servirex computers terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Servirex computers geleden schade.
Servirex computers is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Servirex computers voor service werkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Servirex computers is geadviseerd.
Servirex computers is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting en verzorging van het e-mail verkeer.
Servirex computers is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Servirex computers gehoste website. Dit ongeachte de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

 1. Oplevering

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Servirex computers, waarna Servirex computers deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Servirex computers binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
Oplevering geschiedt wanneer het resterende bedrag (50% van totale offerte plus eventuele meerkosten ivm aangebrachte wijzigingen in opdracht van opdrachtgever) op de rekening van Servirex computers is bijgeschreven.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

Servirex computers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

Servirex computers zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Servirex computers.
Wanneer Servirex computers bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Servirex computers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
Servirex computers is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Servirex computers en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Servirex computers met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Servirex computers beslissend.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Servirex computers: http://www.servirex.nl.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst.

Print deze pagina